HISTORIA OSP MROWINO

Z przekazu ustnego przyjmuje się powstanie Towarzystwa Ogniowego we wsi Mrowino już w 1900 roku. Wiadomo także z dokumentów, że w 1903 r. podczas pożaru starej szkoły w Mrowinie brali udział strażacy z Mrowina i dysponowali wtedy tylko bosakami, beczkami z wodą i wiadrami. Po ówczesnym pożarze szkoły poczyniono starania, aby strażacy otrzymali sikawkę ręczną. Stróżem, który pilnował wioski od ognia był Michał Fabiś.

W roku 1905, gdy zakończyła się budowa nowej szkoły w Mrowinie nauczyciele Dulin i Gunther postanowili zagospodarować miejsce na strażacką sikawkę i sprzęt do gaszenia pożarów. Była to drewniana szopa postawiona przy szkole, by chronić ją od pożaru.

Kolejne wzmianki o straży pożarnej w Mrowinie odnajdujemy w 1917 roku, gdy to strażacy z Mrowina zaangażowali się w powołanie lub przystąpienie do Towarzystwa Floriańskiego. Z przekazu ustnego od rodzin ówczesnych strażaków wiemy, że brały w tym udział dwie osoby.

Z późniejszego okresu odnajdujemy dokumenty o przekształceniu się Towarzystwa Ogniowego w Mrowinie w Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinie. Dowodem na to jest okrągła pieczęć na dokumentach.

W okresie międzywojennym straż pożarna w Mrowinie została przeniesiona do budynku murowanego, dach był kryty strzechą. Połowa budynku została przeznaczona na działalność straży, natomiast pozostała część stanowiła budynek mieszkalny dla dwóch rodzin – Zielińskich oraz Surmów, a następnie Badzińskich i Świergiel.

W 1920 roku dla straży pożarnej w Mrowinie zostaje zakupiona sikawka konna. W tamtym okresie straż pożarna liczyła wielu członków i angażowała się w różne prace społeczne. Druhowie bardzo mocno zaangażowali się w pomoc przy kościele w Cerekwicy.  Zapiski z tego okresu odnajdujemy w archiwum kościelnym, które prowadzili ówcześni proboszczowie: ks. Franciszek Ksawery Snowacki, ks. Wojciech Stefański oraz w okresie powojennym ks. Skowronek i ks. Przewoźny.

Z przekazu ustnego oraz fotografii wynika, że w dniach 11-25.03.1948 r. przynajmniej dwóch z ówczesnych strażaków a mianowicie Jan Fabiś oraz Hieronim Szermer brało udział w Kursie Dowódców Plutonu w Poznaniu. W tym czasie strażacy z Mrowina zostali doposażeni w motopompę, a we władzach jednostki byli Lewandowski Franciszek oraz Józef.

Od lat 50 tych prowadzona jest już dokładna dokumentacja działania jednostki, obejmująca wszelkie rozliczenia, faktury, składki, pokwitowania, relacje z wydarzeń oraz wiele zdjęć z tamtego okresu. Do dnia dzisiejszego zachowała się lista wpłat z 1955 r. na Fundusz Ochrony Przeciwpożarowej z podanymi imionami i nazwiskami, kwotami oraz podpisami wpłacających. Ze zbiorów dowiadujemy się również, że w tamtym okresie strażacy z Mrowina organizowali wiele zabaw tanecznych. W dokumentach z 1959 r. widnieją podpisane przez ówczesne władze czyli Edwarda Małyszkę i Zygmunta Przewoźnego wykazy imienne druhów na zawody w Swarzędzu, Golęczewie, czy też w Suchym Lesie. W dokumentach z lat 1957-1961 odnajdujemy protokoły komisji rewizyjnej w składach Józef Koralewski, Szczepan Szaterski, Nikodem Kudliński oraz Czesław Trzewikowski rozliczające finanse jednostki. W tych latach we władzach jednostki byli Edward Małyszka, Kazimierz Korbanek, Jan Fabiś, Hieronim Zarzyński, Zygmunt Przewoźny, Jan Potrawiak, Rafał Człapka.

W 1970 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinie otrzymała swój pierwszy samochód bojowy – Star 25 z motopompą Polonia PO-5. Z archiwów jednostki można wyczytać, że w tamtych latach funkcje naczelnika pełnił Leszek Dłubała, a skarbnika Jan Fabiś.

12.11.1980 r. w osiemdziesiątą rocznice powstania jednostki zakupiony został sztandar OSP Mrowino, który poświęcił Ks. Kanonik Jakub Przewoźny. Środki na jego zakup pochodziły ze zbiórki wśród mieszkańców naszego sołectwa. Lista darczyńców znajduje się w archiwach jednostki a sam sztandar służy nam po dzień dzisiejszy. Z tego okresu zachowało się wiele dokumentów mówiących nie tylko o akcjach strażackich, ale również o czynach społecznych, w które byli zaangażowani strażacy z Mrowina m.in. organizacja zabaw tanecznych, naprawa drogi, prace związane z odbudową remizy, prace przy Domu Rolnika, pomoc przy budowie domu pogrzebowego oraz pogadanki w szkole na temat ochrony p.poż. W 1980 r. Zarząd OSP Mrowino tworzyli Kazimierz Lubka (prezes), Mieczysław Wilcząb (naczelnik), Marian Jebut (zastępca naczelnika), Maria Dziubińska (sekretarz). Rok później, w 1981 skarbnikiem został Marian Jebut, a zastępcą naczelnika Paweł Juś, W 1983 r. odnajdujemy w archiwach kolejne informacje o zmianach osobowych w Zarządzie. Marian Jebut zostaje naczelnikiem, sekretarzem zostaje wybrany Włodzimierz Kurzawa, a skarbikiem Jakub Mysior. W latach 1985,1986 na dokumentach jednostki odnajdujemy podpisy Zarządu w składzie: naczelnik – Mieczysław Wilcząb, prezes – Kazimierz Lubka, skarbnik – Jakub Mysior. Rok później w 1987 r. prezesem OSP zostaje Marian Jebut, a sekretarzem Jacek Trzybiński.

W 1989 r. zostaje powołany nowy Zarząd. Prezesem zostaje Stanisław Springer, naczelnikiem Leszek Małyszka. Nowe władze w roku 1990 podejmują się rozbudowy remizy, która zyskuje już współczesny wygląd. Nasza jednostka w tym roku otrzymuje również z PSP samochód bojowy Star 244.

Od tego momentu jednostka OSP Mrowino rozwijała się już bardzo dynamicznie, przybywał nowy sprzęt do ratownictwa technicznego czy medycznego.  Przybywali  również nowi druhowie. Od 2006 r. w skład zarządu OSP Mrowino (który działa do dnia dzisiejszego) wchodzą: Marek Goraj – prezes, Leszek Małyszka – naczelnik, Andrzej Małyszka – skarbnik. W obecnym czasie w szeregach naszej jednostki funkcjonuje 27 druhów czynnych oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Posiadamy trzy wozy bojowe – jeden GBA i  dwa SLRT. Bierzemy udział nie tylko w działaniach ratowniczych, ale również w różnych akcjach społecznych i charytatywnych. W 2017 r. podczas Gali Finałowej I Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY 2017. W kategorii „Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń” zwycięzcą została nasza jednostka! W naszych kalendarzach na stałe zapisało się wydarzenie Drzwi Otwartych OSP Mrowino, które organizowane są co roku na początku maja. Nasi druhowie z sukcesem reprezentują jednostkę z Mrowina na gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych zajmując na nich wysokie lokaty. Jednostka cieszy się dużym zaufaniem społecznym, lecz najbardziej cieszy nas aktywność naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, bowiem to w ich rękach jest dalsza przyszłość naszej jednostki i nadzieja, że tak piękna i długa historia oraz tradycja naszej jednostki z Mrowina nie pójdzie w zapomnienie.

Obecni druhowie OSP Mrowino:

Behnke-Borowczyk Rafał, Cempel Maciej, Dobrochowski Maciej, Goraj Marek, Hajdo Adam, Hajdo Marcin, Hornung Mateusz, Hornung Piotr, Kaczmarek Michał, Krawiec Paweł, Kropacz Łukasz, Matysiak Zbigniew, Matysiak Łukasz, Małyszka Andrzej, Małyszka Leszek, Małyszka Maciej, Małyszka Mateusz, Małyszka Piotr, Mysior Rafał, Pawlak Hubert, Potrawiak Patryk, Rzepka Mateusz, Tomczak Grzegorz, Wawrzyniak Bartosz, Zborowska Agnieszka, Zborowski Robert.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

Behnke-Borowczyk Konrad, Gościniak Krzysztof, Hajdo Zuzanna, Jeziorowski Jakub, Kaczmarek Maja, Kaczmarek Oskar, Kleczewski Mikołaj, Kram Zuzanna, Łazorczyk Paweł, Maćkowiak Maksymilian, Małyszka Dominik, Nieznański Grzegorz, Zborowski Alan.